A A A

 

 

Formularz KARTY STAŁEGO KLIENTA
do pobrania

§ 1. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uzyskania i korzystania z Programu Karta Stałego Klienta (dalej jako Program).
 2. Organizatorem Programu jest ARENA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000512307, NIP: 8992754863, REGON: 022437100, kapitał zakładowy 7.257.500,00 złotych (dalej jako Organizator).
 3. Miejscem przeprowadzania Programu jest Centrum Handlowe ARENA, znajdujące się we Wrocławiu (53-343) przy ul. Komandorskiej 66 (dalej jako CH ARENA)
 4. Celem Programu jest udostępnianie przez Organizatora Karty Stałego Klienta (dalej jako Karta), która jest przeznaczona dla klientów dokonujących zakupu towarów lub usług na terenie CH ARENA (dalej jako Klienci). Klientami mogą być wyłącznie osoby fizyczne.
 5. Wszelkie uprawnienia wynikające z Programu nie mogą zostać przeniesione przez Klienta na osoby trzecie.

§ 2. Karta Stałego Klienta

 1. Warunkiem otrzymania Karty jest:
  1. ukończenie przez Klienta 18. roku życia;
  2. wypełnienie formularza zgłoszeniowego, (dalej jako Formularz);
  3. zamieszczenie w Formularzu wymaganych danych osobowych i zgody na ich przetwarzanie;
 2. Wypełnienie i podpisanie Formularza oznacza, że Klient zapoznał się z Regulaminem oraz wyraził zgodę na jego postanowienia.
 3. Potwierdzeniem uczestnictwa w Programie jest otrzymanie Karty. Każda Karta posiada unikatowy numer i jest przypisana do danego Klienta – właściciela Karty.
 4. Karta jest ważna wyłącznie na terenie CH ARENA.
 5. Warunkiem uzyskania Rabatu jest okazanie Kupcowi Karty przy zakupie towaru lub usługi.
 6. Karta upoważnia Klientów do rabatów na towary i usługi (dalej jako Rabat lub Rabaty) zakupionych u kupców, prowadzących działalność na terenie CH ARENA (dalej jako Kupcy).
 7. Rabaty z dwóch lub większej ilości Kart nie sumują się.
 8. Rabaty z Karty nie obejmują towarów i usług, które z mocy przepisów powszechnie obowiązujących nie mogą być sprzedawane poniżej ich ceny detalicznej.
 9. Karta uszkodzona w sposób uniemożliwiający identyfikację Karty, nie będzie honorowana.
 10. W przypadku utraty Karty, Klient proszony jest o powiadomienie o zdarzeniu Organizatora telefonicznie (71 367 55 41) lub mailowo (za pośrednictwem strony internetowej www.arena.wroc.pl), lub w biurze Zarządu Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku utraty Karty przez Klienta, w tym za użycie tej Karty przez osoby nieuprawnione.

§ 3. Ochrona danych osobowych

 1. W Formularzu przystąpienia do Programu Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora oraz Kupców, na potrzeby Karty i dodatkowo może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora dla celów marketingowych.
 2. Wszystkie dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014. 1182 t.j. z późn. zm.).
 3. Klient - właściciel Karty ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwości ich zmiany oraz żądania usunięcia.
 4. Zmiana danych osobowych odbywa się poprzez wypełnienie i odesłanie do Zarządu Organizatora zmiany danych osobowych, dostępnego w biurze Zarządu Organizatora znajdującego się na terenie CH ARENA. Organizator dokona zmiany zgłoszonych danych osobowych najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od doręczenia zgłoszenia Organizatorowi.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia honorowania Karty w każdym czasie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji na terenie CH ARENA, na stronie internetowej www.arena.wroc.pl, lub na stronie Organizatora na portalu społecznościowym Facebook.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2014.121. t.j. z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827).
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.03.2017 roku.