Regulamin programu karty stałego klienta

§ 1. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uzyskania i korzystania z Programu Karta Stałego Klienta (dalej jako Program).
 2. Organizatorem Programu jest ARENA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000512307, NIP: 8992754863, REGON: 022437100 (dalej jako Organizator).
 3. Miejscem przeprowadzania Programu jest Centrum Handlowe ARENA, znajdujące się we Wrocławiu (53-343) przy ul. Komandorskiej 66 (dalej jako CH ARENA)
 4. Celem Programu jest udostępnianie przez Organizatora Karty Stałego Klienta (dalej jako Karta), która jest przeznaczona dla klientów dokonujących zakupu towarów lub usług na terenie CH ARENA (dalej jako Klienci). Klientami mogą być wyłącznie osoby fizyczne.
 5. Wszelkie uprawnienia wynikające z Programu nie mogą zostać przeniesione przez Klienta na osoby trzecie. 

§ 2. Karta Stałego Klienta

 1. Warunkiem otrzymania Karty jest:
 1. ukończenie przez Klienta 18. roku życia;
 2. wypełnienie formularza zgłoszeniowego (dalej jako Formularz);
 3. zamieszczenie w Formularzu wymaganych danych osobowych i zgody na ich przetwarzanie;
 1. Wypełnienie i podpisanie Formularza oznacza, że Klient zapoznał się z Regulaminem oraz wyraził zgodę na jego postanowienia.
 2. Potwierdzeniem uczestnictwa w Programie jest otrzymanie Karty. Każda Karta posiada unikatowy, ____________________ numer i jest przypisana do danego Klienta – właściciela Karty.
 3. Karta jest ważna wyłącznie na terenie CH ARENA.
 4. Warunkiem uzyskania Rabatu jest okazanie Kupcowi Karty przy zakupie towaru lub usługi.
 5. Karta upoważnia Klientów do rabatów na towary i usługi (dalej jako Rabat lub Rabaty) zakupionych u kupców, prowadzących działalność na terenie CH ARENA (dalej jako Kupcy).
 6. Rabaty z dwóch lub większej ilości Kart nie sumują się.
 7. Rabaty z Karty nie obejmują towarów i usług, które z mocy przepisów powszechnie obowiązujących nie mogą być sprzedawane poniżej ich ceny detalicznej.
 8. Karta uszkodzona w sposób uniemożliwiający identyfikację Karty, nie będzie honorowana.
 9. W przypadku utraty Karty, Klient proszony jest o powiadomienie o zdarzeniu Organizatora telefonicznie (71 367 55 41) lub mailowo (za pośrednictwem strony internetowej www.arena.wroc.pl), lub w biurze Zarządu Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku utraty Karty przez Klienta, w tym za użycie tej Karty przez osoby nieuprawnione.

§ 3. Polityka prywatności

W związku z obowiązkami informacyjnymi wynikającymi z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako RODO), wskazuje się, że:

 1. administratorem danych osobowych Klientów jest ARENA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000512307, NIP: 8992754863, REGON: 022437100;
 2. kontakt z osobą, która może udzielić Klientom informacji dotyczących ich danych osobowych, jest możliwy poprzez e-mail: _____________________ lub pod numerem telefonu: ___________________;
 3. dane osobowe Klientów będą przetwarzane na następujących podstawach:
 1. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (w tym przypadku – funkcjonowania Karty), której stroną są Klienci lub do podjęcia działań na żądanie Klientów przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przede wszystkim kwestie podatkowo-rachunkowe) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Takimi interesami są: utrzymywanie relacji z Klientami i odpowiadanie na ich zapytania, marketing bezpośredni, zapewnienie bezpieczeństwa i integralności danych w systemach teleinformatycznych administratora, a także dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit f RODO.
 1. dane osobowe Klientów przetwarzane będą w celu prawidłowego funkcjonowania Karty, podjęcia działań na żądanie Klientów przed wystąpieniem o Kartę, wykonywania rozliczeń finansowych, udzielania pomocy i odpowiadania na zapytania Klientów, oraz realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora, jak w szczególności: prowadzenia kampanii reklamowych administratora i innych działań marketingowych, dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi, zapobiegania oszustwom, autentyczność, integralność i poufność przechowywanych lub przesyłanych danych osobowych; 
 2. administratora przetwarza dane identyfikacyjne Klientów (imię i nazwisko, numer PESEL, data urodzenia); dane kontaktowe (adres pocztowy i adres e-mail, numer telefonu); dane zbierane są podczas interakcji Klientów z administratorem przez: Formularze, spotkania, rozmowy osobiste, rozmowy telefoniczne, wiadomości SMS, e-mail; monitorowanie (monitoring na terenie CH ARENA); 
 3. odbiorcami danych osobowych Klientów, czyli podmiotami, którym administrator może ujawnić (udostępnić) dane osobowe Klientów, mogą być organy administracji publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów administracji publicznej oraz organy wymiaru sprawiedliwości, podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu oraz inne zaufane podmioty współpracujące z nami, jeśli będzie to konieczne, aby administrator mógł wykonywać swoje usługi, tj. w szczególności dostawcy usług kadrowych, księgowych, informatycznych, prawnych, bankowych, ubezpieczeniowych, pocztowych, kurierskich itp.
 4. dane osobowe Klientów są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, czyli przez czas funkcjonowania Karty i przedawnienia roszczeń – nie dłużej jednak niż przez 6 lat jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – dopóki zgoda nie zostanie wycofana; a także w oparciu o obowiązek przechowywania niektórych danych na podstawie przepisów prawa – np. ustawy o rachunkowości, ustaw podatkowych – przez okres wynikający z tych przepisów;
 5. Klienci mają prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
 6. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; 
 7. jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody Klientów, mają oni prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. podanie przez danych osobowych przez Klientów jest dobrowolne, jednakże konsekwencją ich niepodania może być brak możliwości wydania i funkcjonowania Karty, świadczenia usługi, udziału w akcjach marketingowych – w zależności od celu, dla którego administrator zbiera te dane;
 9. w ramach przetwarzania danych osobowych Klientów, administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia honorowania Karty w każdym czasie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji na terenie CH ARENA, na stronie internetowej www.arena.wroc.pl, lub na stronie Organizatora na portalu społecznościowym Facebook.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2014.121. t.j. z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827).
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 03 2017 roku.